Εθνική Συνέλευση ΑΥ

Αγαπητά μέλη των ομάδων,

Στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για την Εθνική Συνέλευση των ΑΥ, η οποία προγραμματίζεται να γίνει το τελευταίο ΣαββατοΚύριακο του Νοεμβρίου παρακαλούμε κάθε ομάδα/διαομάδα να ενημερώσει τη Γραμματέα του ΕΕΣΥ (secretary.oagrnsb@gmail.com):

  • 6 εβδομάδες πριν, δηλαδή το αργότερο έως 23/10/2015 για τυχόν ψηφίσματα που προτείνουν τα μέλη, και
  • 3 εβδομάδες πριν, δηλαδή το αργότερο έως 6/11/2015, για τα ονόματα των εκλεγμένων εκπροσώπων τους (όνομα, τηλέφωνο και email).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό μας, η Εθνική Συνέλευση είναι η συλλογική συνείδηση της αδελφότητας τωνΑΥ στην Ελλάδα, δρα ως φύλακας των 12 Βημάτων, των 12 Παραδόσεων και των 12 Εννοιών της Υπηρεσίας των ΑΥ, προωθεί την ευρύτερη ενότητα και την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων των ΑΥ στην Ελλάδα κα μεταξύ των ΑΥ Ελλάδας και των ΑΥ ως σύνολο και μεταφέρει το μήνμα της ανάρρωσης σε όλη την Ελλάδα.

Στην Εθνική Συνέλευση αναφέρεται το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας (ΕΕΣΥ). Η Εθνική Συνέλευση συζητά σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την υπηρεσία των ΑΥ στην Ελλάδα συνολικά, δίνει οδηγίες στο ΕΕΣΥ και εκλέγει τα μέλη του. Στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τις εγγεγραμμένες ομάδες και διαομάδες όλης της Ελλάδας. Κάθε ομάδα εκπροσωπείται από έναν έκπρόσωπο τον οποίο έχει εκλέξει σε ομάδα εργασίας της τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τη Εθνική Συνέλευση.

Οι προυποθέσεις για να είναι κάποιος εκπρόσωπος ομάδας είναι:

  • να είναι μέλος της αδελφότητας τουλάχιστον ένα χρόνο,
  • να έχει συμπληρώσει 3 μήνες αποχής,
  • να έχει προσφέρει για τουλάχιστον τρεις μήνες υπηρεσίας σε επίπεδο ομάδας η παραπάνω καi
  • να χειρίζεται υπολογιστές (δηλαδή να έχει email).

Κατά τον κανονισμό, οι εκπρόσωποι στην εθνική συνέλευση θα επιλέγονται με βάση την ορθή τους κρίση, τη σταθερότητά τους, την προθυμία τους και την πίστη τους στα 12 Βήματα και τις 12 Παραδόσεις των ΑΥ. Με την επιστροφή τους από την Εθνική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι στην Εθνική Συνέλευση θα αναφέρονται στις ομάδες και τις διαομάδες τους σχετικά με τη συνέλευση, θα ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε αιτήματα που προέρχονται από τις ομάδες και τις διαομάδες και θα επικοινωνούν με το ΕΕΣΥ. Η υπηρεσία τους είναι διετής και εκτός από το να παρευρίσκονται στις εθνικές συνελεύσεις, οι εκπρόσωποι παρέχουν υπηρεσίες ως οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της εθνικής συνέλευσης και των ομάδων που εκπροσωπούν.

Επίσης στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας και οι πρόεδροι επιτροπών των εγγεγραμμένων διαομάδων και τα μέλη του ΕΕΣΥ.

Η συνέλεyση είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της αδελφότητας που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Όλα τα μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις επιτροπές. Μόνο όμως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στην Εθνική Συνέλευση. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη ανταπόκριση και υπηρεσία.

Με αγάπη
Κατερίνα, Πρόεδρος Επιτροπής Κανονισμών
Λουδοβίκα, Γραμματέας