Περιφέρειες των ΑΥ

Οι Περιφέρειες των Ανώνυμων Υπερφάγων φαίνονται στον ακόλουθο χάρτη:

                                                      Εικόνα: Περοφέρειες των ΑΥ παγκοσμίως

  Περιφέρειες των ΑΥ:

   1. Πρώτη Περιφέρεια των ΑΥ
   2. Δεύτερη Περιφέρεια των ΑΥ
   3. Τρίτη Περιφέρεια των ΑΥ
   4. Τέταρτη Περιφέρεια των ΑΥ
   5. Πέμπτη Περιφέρεια των ΑΥ
   6. Έκτη Περιφέρεια των ΑΥ
   7. Έβδομη Περιφέρεια των ΑΥ
   8. Όγδοη Περιφέρεια των ΑΥ
   9. Ένατη Περιφέρεια των ΑΥ
   10. Δέκατη Περιφέρεια των ΑΥ

  Τα μέλη της Ένατης Περιφέρειας:

  Οι διαδικτυακές συναντήσεις δεν έχουν γεωγραφική διάσταση και δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια δομή περιφέρειας αλλά είναι μέρος της παγκόσμιας δομής.